Bewonersgroep "Oostkavels-Filmwijk"

Samen sterk

Politieke partijen

Bewonersgroep Oostkavels-Filmwijk vertegenwoordigt in het gesprek met de Gemeente ruim 400 omwonenden. Zij delen samen met de Bewonersgroep onderstaande bezwaar en zorgen als het “voorlopige” bouwplan voor de Oostkavels niet wordt aangepast:

  • BEZWAAR tegen de enorm hoge woontoren bij het Weerwater en direct ernaast gelegen de (te) hoge appartementen langs de Stadswetering, omdat we uitzicht en zonlicht grotendeels kwijt zijn en (nog) meer last van windkracht en geluid krijgen.
  • ZORGEN om meer parkeeroverlast, meer druk op de zorg, aantasten open karakter van  het rondje Weerwater door nauwe doorgangen tussen hoge gebouwen, slechtere bereikbaarheid van het centrum en de Filmwijk door stremmend verkeer en een te lange bouwduur door milieuregels en een verwacht tekort aan  bouwmateriaal en personeel.

We bedanken onderstaande gemeenteraadsleden dat zij zijn ingegaan op onze uitnodiging om met eigen ogen te zien dat BEZWAAR EN ZORGEN van Filmwijkers niet voor niets zijn uitgesproken.


Martine van Bemmel (fractievoorzitter)
Ivar van Rijn (portefeuille ‘Oostkavels’)
Henk Martens en Dammis Vroegindeweij (Bewonersgroep)
dd. 29 oktober 2022, James  Stewartstraat 46-90


Op uitnodiging van Henk Martens zijn beide D’66 leden op de koffie geweest in het appartementengebouw 42-90 op de James Stewartstraat. Zo konden beide raadsleden zien wat de impact van het “voorlopige” bouwplan is voor de Oostkavels voor de omwonenden.
Het idee van de Bewonersgroep te bouwen van laag naar hoog vanaf het Weerwater (in plaats van hoog naar laag) werd door beide politici gezien als een constructieve gedachte. Wel gaven zij aan officieel nog niet te kunnen reageren omdat nog niets over de Oostkavels is ingebracht in de Gemeenteraad. Mevrouw van Bemmel benadrukte nog dat D66 ‘maatschappelijke participatie in wil zetten als instrument en aanjager om de  Almeerders beter in positie te brengen binnen de lokale democratie. Het gaat daarbij om draagvlak onder en inspraak van de bewoners’. Dat sluit mooi aan bij het initiatief van de Bewonersgroep ‘Oostkavels-Filmwijk.Mark Koelman (o.a. omgeving en stadsbeheer in portefeuille),
Jurgen Morgenstond (o.a. ruimtelijke ordening, wonen en mobiliteit)
Paul Vloothuis en Frits van Eijk (Bewonersgroep)
dd. 2 november 2022, James Stewartstraat 94


Wij lichtten ons standpunt ten aanzien van bebouwing van de Oostkavels toe.
Bouwen is wat betreft de bewoners prima, maar doe dat verantwoord. Hou het laag, naast het lage ziekenhuis en de lage bebouwing in de Filmwijk; begin dus met laagbouw bij het Weerwater en laat oplopen richting het station.
De bewoners hebben bezwaar tegen het bouwen van een hoge torenflat aan de kant van het Weerwater (invloed op welzijn door uitzicht, zonlicht, en last van windkracht en geluid en woongenot van huidige bewoners Filmwijk) en maken zich daarnaast zorgen over toename van de parkeerdruk, een te laag zorgaanbod voor zoveel nieuwe woningen, het open karakter van het Rondje Weerwater en een slechtere bereikbaarheid van het centrum.

De participatie zou wellicht in een andere vorm kunnen worden gegoten: een groep bewoners doet mee met de beoordeling van de aanbestedingen; hun beoordeling zou voor een bepaald percentage kunnen meetellen bij de uiteindelijke toewijzingen.

Mark Koelman noemt het idee om te beginnen met laagbouw bij het Weerwater, oplopend naar hoogbouw richting station, interessant.
Jurgen Morgenstond meent, dat inpasbaarheid in de omgeving zeker belangrijk is; er moet gedacht worden aan voldoende voorzieningen; milieu en duurzaamheid zijn ook niet onbelangrijk; uitbreiding woningen is goed, maar niet tot elke prijs; impact op de buurt moet bij voorkeur voor iedereen prettig zijn.

We besluiten elkaar op de hoogte te gaan houden.Leida Höhle  (o.a. ruimtelijke ontwikkeling, stadsvernieuwing)
Erik Theunissen (vice fractievoorzitter en lid presidium fractie PvdA)
Frits van Eijk, Paul Vloothuis en Vera Scherer (Bewonersgroep)
dd. 21 november 2022, James Stewartstraat 94.


De aanwezigen van de Bewonersgroep lichtten de standpunten (bezwaar en zorgen) van de huidige bewoners toe. Bouwen is wat de bewoners betreft prima, maar doe dat verantwoord. Hou het laag, naast het ziekenhuis en naast de lage bebouwing in de Filmwijk.

Dhr. Theunissen meent dat de visie “Het centrum moet hoogstedelijk worden volgebouwd” ervoor zorgt dat er naar voorbeeld van Den Haag zo veel hoogbouw is gepland. Ook is er een financiële prikkel: hoogbouw levert meer geld op. Wat er nu getekend is, zouden slechts ideeën zijn; wat er komt te staan zal anders zijn.

Mw. Höhle vindt dat hoogbouw op de Oostkavels redelijk is, maar dat zo’n zwaar hoogteaccent op de hoek aan het Weerwater “raar” is. De vraag is wat het kiezen van autoluw beleid betekent voor de mogelijk minder welvarende doelgroep die er komt te wonen.

Beiden menen, dat zij een informatieachterstand hebben ten opzichte van bewoners en drukken ons op het hart om toch vooral ook bij de ambtenaren aan te dringen op informatie.
Zij gaan het in de fractie bespreken en gaan ook zeker op zoek naar hoe ver de plannen al gevorderd zijn en hoe veranderbaar die nog zijn.
Het bouwen van laag naar hoog (van Weerwater naar spoor) wordt door beiden interessant genoemd.

We spreken af dat we elkaar op de hoogte gaan houden.Kees Hendriksen (o.a. ruimtelijke ordening, woonvisie)
Hans en Wil Bulten, Henk Martens, Dammis Vroegindeweij (Bewonersgroep).
dd. 1 december 2022, James Stewartstraat 46-90


De heer Hendriksen is op de inmiddels gebruikelijke wijze (eerst een gesprek binnen met koffie en  afsluitend het ‘rondje buiten’) geïnformeerd over onze standpunten (bezwaar en zorgen) over de ontwikkeling van de Oostkavels. Hij beaamde dat het van groot nut is dit soort locatiebijeenkomsten te houden omdat het visuele aspect de argumenten nadrukkelijk ondersteunt. Te meer omdat de CU en andere politieke partijen nog helemaal niet (formeel) zijn geïnformeerd over de Oostkavels. Maar, zo zei hij, de juiste volgorde in het participatietraject is wellicht toch als eerste de belanghebbenden/bewoners informeren en pas daarna de politiek.
Het deed de heer Hendriksen goed te horen dat de bewonersgroep niet het accent legt op het niet willen bouwen (er is immers grote woningnood), maar op ‘anders’ bouwen. In dit geval op bouwen van laag (Weerwater) naar hoog (spoor).
Tijdens een afsluitend rondje in de omgeving merkte de heer Hendriksen op dat alle politieke partijen toevallig deze middag een informeel werkbezoek hebben in het Gemeentelijk Informatiecentrum aan de Donjon, waarbij bouwen en parkeren in het stadscentrum ook op de agenda staan.

Tot besluit van dit constructieve gesprek is afgesproken elkaar over en weer in alle openheid te blijven informeren.Toon van Dijk, Fractievoorzitter PVV Almere
Hans Bulten, Henk Martens en Dammis Vroegindeweij (Bewonersgroep)
dd. 16 december 2022, James Stewartstraat 46-90


Ook de PVV heeft de uitnodiging van onze Bewonersgroep aangenomen. Fractievoorzitter Toon van Dijk bracht op 16 december een bezoek aan de James Stewartstraat.

Toon van Dijk benadrukt dat de hamvraag in deze kwestie moet zijn welke kant we met z’n allen op willen met deze stad. Trek het breder en bewaar vooral oog voor de  belangrijkste kwaliteit, namelijk het groene karakter van Almere. Het is daarom maar de vraag of je steeds verder moet gaan met bebouwing. De gemeenteraad heeft weliswaar ingestemd met de Centrum Visie waarin plaats wordt gemaakt voor bebouwing, maar dit betekent nog geen juridische zeggingskracht m.b.t. dit onderwerp.

De Bewonersgroep maakt zich in zijn ogen terecht zorgen. Het is van groot belang om op zo kort mogelijke termijn dit onderwerp op de politieke agenda te krijgen en er voor te zorgen dat de Bewonersgroep in een breder kader een gezicht krijgt. Kom tot een burgerinitiatief en geef nu al aan dat er sprake is van een gebrek aan participatie van de kant van de gemeente. Bezoek ook vooral de politieke markt en blijf in gesprek met de volksvertegenwoordiging.
Tot slot adviseerde Toon van Dijk nadrukkelijk om de gemeentelijke projectorganisatie alsnog te vragen scenario 4 uit te werken waarbij de opbouw van ‘laag naar hoog’ wordt getoond.Ayla Lokhorst (Raadslid), Kjell van Wijlandt (Raadslid)
Henk Martens, Dammis Vroegindeweij en
Hans Bulten (Bewonersgroep)
dd. 19 december 2022, James Stewartstraat 46-90


Mevrouw Lokhorst en de heer Van Wijlandt zijn op de inmiddels
gebruikelijke wijze door de bewonersgroep geïnformeerd over onze
standpunten (bezwaren en zorgen) over de ontwikkeling van de
Oostkavels.

Ze vonden het prettig op locatie te zijn uitgenodigd en zijn positief
over het feit dat we constructief willen meedenken en zeker niet
tegen het bouwen van woningen zijn (woningnood).
Wel hecht de PvdD waarde aan het "Groene en Blauwe" karakter van
de stad.
Over het door de bewoners voorgestelde scenario 4 "van laag- naar
hoog bouwen" komt eerst dan een reactie nadat de gemeente heeft
laten weten wat de echte reden is van de hoge woontoren op de punt bij het Weerwater/Stadswetering.
Vooralsnog gaat de PvdD eerst de drie scenario’s bestuderen.
We hebben een goed en open overleg gehad.
Mevrouw Lokhorst en de heer Van Wijlandt spraken de hoop uit op
een goede uitkomst tussen de gemeente en bewoners van de
Oostkavelsgroep Filmwijk. Een constructief overleg met de gemeente draagt daartoe bij.

Tot besluit van dit positieve gesprek werd afgesproken elkaar
over en weer in alle openheid te blijven informeren.Hans Everhard (Fractievoorzitter) , Ellen van de Baan (Verkeer en vervoer), Eibert Draisma (Wonen)
Hans Bulten, Henk Martens en Dammis Vroegindeweij (Bewonersgroep)
dd. 20 december 2022, James Stewartstraat 46-90


Dhr. Everhard, mw. Van de Baan en dhr. Draisma hebben vanuit een appartement op de 4de etage van bovenaf gezien wat de impact is van de huidige drie bouwscenario’s van de gemeente voor de omwonenden  en het rondje Weerwater. Zij konden zich goed vinden in het voorstel van de Bewonersgroep anders te bouwen: niet van hoog naar laag, maar van laag naar hoog vanwege de voordelen ervan voor zonnepanelen, zonlicht, windkracht en -geluid en minder autobezit door meer woningen dichter bij het spoor. Het verwerken van dit idee tot een 4de bouwscenario wordt door hen dan ook gezien als een goed alternatief voor de drie bouwscenario’s die er nu liggen. Dhr. Everhard gaf aan in de gemeenteraad het voorstel te doen dat de gemeente opdracht geeft het 4de scenario te ontwikkelen en mee te nemen in het besluit over het bouwen op de Oostkavels. Ook willen zij nog eens goed kijken naar de relatie tussen bouwlocatie en Lepelaarsplassen als Natura-2000 gebied.

Het niet tegen bouwen zijn, maar anders willen bouwen op de Oostkavels volgens scenario 4 zien dhr. Everhard, mw. Van de Baan en dhr. Draisma als een goed voorbeeld van participatie. Maar ook het breder kijken naar wat ruim 2500 woningen met 5 à 7.000 nieuwe bewoners betekent voor de druk op de zorg en het parkeren in de Filmwijk, zien zij als belangrijke onderwerpen die meegenomen moeten worden in de Gemeenteraad.

Aan het eind van de meeting (buiten bij de fietsbrug) stelde dhr. Everhard dat de SP erg gehecht is aan het groene en blauwe karakter van de stad. Er moet worden gekeken of de gemeentelijke plannen voor de Oostkavels wel passend zijn voor dit karakter. Afsluitend wordt wederzijds de afspraak gemaakt elkaar goed op de hoogte te blijven houden.René Dekker (Fractie assistent)
Frits van Eijk en Paul Vloothuis (Bewonersgroep)
dd. 20 december 2022.


Voor OPA is goede invulling geven aan een participatietraject heel belangrijk. OPA vindt dat in het kader van de ontwikkeling Oostkavels goed gaan. Ze zijn ook blij dat onze Bewonersgroep Oostkavels-Filmwijk een warm voorstander is van het bouwen van woningen voor jong en oud in de Oostkavels.

Sprekend over de geplande hoogbouw aan het Weerwater wijst René er op dat dat vanuit stedenbouwkundig oogpunt klopt. Er is dan vanaf afstand sprake van herkenning, zoals vroeger de kerktoren in een of dorp het herkenningspunt was.
Er zijn zorgen over de parkeerruimte. De huidige ruimte moet blijven. In de aan de fracties gepresenteerde plannen Oostkavels begint de bebouwing aan het Weerwater met een parkeergarage en eindigt met een tweede parkeergarage bij het station.
Bij het verkeer en de toegang tot het centrum wordt overal gebruik gemaakt van relatief smalle tweebaans wegen.

De fracties in de raad zijn middels een informatiebijeenkomst op de hoogte gebracht van de geplande ontwikkeling van de Oostkavels. OPA heeft daarover nog geen standpunt geformuleerd en wijst er in dat kader op dat de gemeente formeel nog niets heeft ingebracht. Er zijn nu niet meer dan plannen.

Onze filosofie te bouwen van laag (Weerwater) naar hoog wordt als een goede bijdrage beschouwd. OPA denkt in dat kader zeker niet aan een museum, maar bij het lage stuk mogelijk wel aan een terrasflat van een nader te bepalen, beperkt, aantal etages.
De link naar de website van de bewonersgroep wordt aangeboden.
We spraken af elkaar van nieuwe ontwikkelingen en inzichten wederzijds op de hoogte te houden.Anouk de Jonge (o.a. Stadsontwikkeling, wonen en leefbaarheid)
Hans Bulten, Henk Martens en Dammis Vroegindeweij (Bewonersgroep)
dd. 23 december 2022, James Stewartstraat 46-90


Namens Groen Links heeft  mevrouw Anouk de Jonge de uitnodiging aangenomen voor een locatiebezoek. De aanleiding tot het oprichten van de Bewonersgroep Oostkavels-Filmwijk wordt doorgenomen, waarbij bezwaren en zorgen rond de gemeentelijke plannen de revue passeren.

Mevrouw de Jonge spreekt haar waardering uit voor het genomen initiatief. Dit sluit helemaal aan op het gedachtengoed van Groen Links waarbij de inwoners van Almere centraal staan en burgerparticipatie een sleutelbegrip is.

Ook  waardeert ze het dat de Bewonersgroep in het bouwen op de Oostkavels constructief wil meedenken door onder meer niet tegen bouwen te zijn in deze tijd van woningnood. Ze beaamt dat het bouwen anders kan en moet zoals voorgesteld in scenario 4: van ‘laag naar hoog’. Dat is niet alleen goed voor omwonenden  en andere inwoners van de stad, maar kan ook een positief effect hebben op het behoud van groen en blauw in Almere.

Ook komt de stikstofproblematiek aan de orde. Omdat expertise hierover ligt bij GL collega Steenkamer, zal hij in contact worden gebracht met de Bewonersgroep. Tevens kan zij zich vinden in de zorgen over parkeeroverlast en de druk op de zorg.

De bewonersgroep krijgt ook nadrukkelijk het advies om de politieke markt zoveel mogelijk te bezoeken en bij herhaling aandacht te vragen voor deze zaak. Verder is het belangrijk overleg te hebben met de griffie van de gemeente over het bewandelen van het participatietraject. We sluiten het gesprek af met het uitwisselen van meer contactgegevens.

 


Nienke van Nieuwenhuizen (Fractievoorzitter) en Kees Sanderse
Hans Bulten, Henk Martens en Dammis Vroegindeweij (Bewonersgroep)
dd. 6 januari 2023, James Stewartstraat 46-90


Beide raadsleden brengen op uitnodiging van de Bewonersgroep en bezoek op locatie. Zij beginnen het gesprek met aan te geven dat het CDA het begrip leefbaarheid hoog in het vaandel heeft staan en er alles aan zal doen om het leefklimaat in de stad zo optimaal mogelijk te laten zijn en blijven. Dat neemt niet weg dat er, zeker gezien het gebrek aan woningen, gebouwd moet worden.
Soms komt het voor dat met het realiseren van specifieke bouw, zoals de woontoren aan het Weerwater, geld gegenereerd wordt voor andere projecten. Maar het is enerzijds de vraag of dit gebouw ten koste van de leefbaarheid  ook werkelijk op deze locatie moet komen en anderzijds wat hiervan de kosten zullen zijn.
De Bewonersgroep geeft aan ook niet tegen bouwen te zijn, maar graag een andere invulling te zien van de tot nu toe door de Gemeente gepresenteerde drie bouwscenario’s. De door de Bewonersgroep voorgestelde opbouw van laag (vanaf het Weerwater) naar hoog (richting het spoor) wordt genoemd als een interessante optie. Met deze reactie sluit het CDA aan op die van de andere politieke partijen.

De door de gemeente in november 2022 gepresenteerde bouwscenario’s 2 en 3 gaan elk uit van 2550 woningen; dat is ruim 800 woningen meer dan het aantal van 1750 woningen in bouwscenario 1 van oktober 2022. Deze onverwachte verhoging van het aantal woningen met bijna 43% in een maand tijd roept vragen op bij zowel de Bewonersgroep als bij beide raadsleden. De heer Sanderse stelt vast dat er in totaal 5250 woningen zijn gepland in het centrum. Hij is benieuwd op welke locatie er dan (800) minder woningen worden gebouwd. Hij gaat hier vragen over stellen in de commissie.

Uiteraard zijn er meer zaken die bij de realisatie van de Oostkavels aandacht vragen, zoals bijvoorbeeld de toenemende druk op de zorg. Dit heeft de aandacht van het CDA. Voorts zijn er vooral zorgen over de te verwachten hinder van wind(val) en schaduw, waarop overigens nog berekeningen moeten worden losgelaten. Ook kan de vraag worden gesteld waarom het braakliggende terrein bij de Odeonstraat tot het jaar 2040 gereserveerd moet blijven, terwijl deze plek van nut kan zijn voor het oplossen van woningnood.

Vervolgens passeren nog een aantal onderwerpen de revue, waaronder het belang van burgerparticipatie. Het CDA vindt het belangrijk dat burgers meegenomen worden in de volle breedte van de opgave, waarbij we in gezamenlijkheid moeten zoeken naar het algemeen belang.  Uit verkregen informatie trekt het CDA de conclusie dat de Bewonersgroep Oostkavels-Filmwijk zich op adequate wijze voorbereidt op de gewenste aanpassing van de gemeentelijke plannen. Bovendien is de bewonersgroep ‘er op tijd bij’.
Het CDA is in z’n algemeenheid onder de indruk van manier waarop de Bewonersgroep zich heeft georganiseerd. Dat geldt ook voor de genomen juridische voorbereidingen, al spreekt iedereen de hoop uit niet in juridische conflicten verzeild te raken. Dat zou alleen maar ongewilde vertraging opleveren.
Het gesprek  op locatie zorgde voor een extra dimensie die de impact van de plannen goed uitlichtte.de heer Frank de Kruif (fractieassistent),
Henk Martens en Hans Bulten (Bewonersgroep)
dd. 23 januari 2023, James Stewartstraat 46-90


Namens de fractie van 50Plus bracht de heer Frank de Kruif een locatiebezoek aan James Stewartstraat 46-90.
Hij is in positieve zin verbaasd over het fantastische uitzicht op het Weerwater en het Lumièrepark.
Hij is het eens met de gedachte dat er in het stadscentrum verdichting moet plaatsvinden. (Woning)bouw is noodzakelijk om zo een bijdrage te leveren aan de woningnood en de voltooiing van de binnenstad. Daarbij mag het welzijn van de bewoners niet uit het oog verloren worden.
Frank de Kruif reageerde zeer positief op het door de bewonersgroep uitgewerkte scenario 4, de ”van laag naar hoog” variant. Hij zegde toe dit nadrukkelijk te zullen overbrengen naar zijn fractie.
Voor wat betreft informatiesessies tijdens Politieke Markten raadde hij aan te werken met Power Point presentaties.Marco de Kat (fractievoorzitter)
Elian van Nunen (raadslid)
Jeroen Dobber (fractieassistent)
Vera Scherer, Henk Martens en Hans Bulten (Bewonersgroep)


De vertegenwoordigers van Leefbaar Almere nemen kennis van de aanleiding tot de oprichting van de Bewonersgroep Oostkavels Filmwijk. Ook zij spreken hun bewondering uit voor de gedegen wijze waarop de Bewonersgroep zich presenteert.
Met name het positief meedenken, zoals de toevoeging van het vierde scenario, krijgt waardering. Bovendien is de argumentatie rond het bouwen ‘van laag naar hoog’ zeer plausibel te noemen. Het gaat immers om de leefbaarheid van bewoners. De LA fractie zegt toe dit punt met nadruk te zullen bespreken tijdens de Politieke Markt. Ook de argumenten om het karakter van cultureel erfgoed BouwRai niet aan te tasten en vrije zichtlijnen naar het Lumièrepark te behouden, snijden hout.
In dat kader wordt de Bewonersgroep met klem geadviseerd de gemeente te vragen om het vierde scenario in de planvorming op te nemen.
Verder adviseert LA de Bewonersgroep zich bij herhaling zichtbaar en hoorbaar te maken tijdens de Politieke Markt. Niet alleen wanneer de ‘Oostkavels’ worden geagendeerd, maar ook zo spoedig mogelijk na bewonersavonden.
Dit alles in het kader van de (zeer) wenselijke Burgerparticipatie. Voor wat betreft de procedures rond  het ‘kopen’ van spreektijd bij commissievergaderingen dient de Griffie uitsluitsel te geven.
Leefbaar Almere is een voorstander van meer groen in de stad. Niet alleen groen in de openbare ruimte, maar ook bijvoorbeeld op daken van (nieuwe) gebouwen. Dit alles moet bijdragen tot het uitbouwen van het groene karakter van Almere en sluit aan bij de ambities die de raad heeft uitgesproken in het kader van de Almere Principles.
Deze door Leefbaar ondersteunde en door William Mc Donough geformuleerde Principles, beschrijven het combineren van stad en natuur als voorwaarden voor een aantrekkelijk, groen en duurzaam Almere.
In de komende decennia zal er veel bijgebouwd gaan worden. In het centrumgebied is sprake van een volume van tot wel 15.000 woningen. “Het gaat hierbij niet alleen over de hoeveelheid; de kwaliteit van de bebouwing en de omgeving is minstens zo belangrijk: om de stad betekenis te geven, zullen wij bewust streven naar unieke en bestendige combinaties van het stedelijke en het natuurlijke weefsel, en naar een verhoogd besef van de menselijke verbondenheid met de natuur” , aldus de Principles.Willem van Leeuwen (Fractie-assistent Forum voor Democratie),
Frits van Eijk en Guus Hendriks (Bewonersgroep)
dd. 8 februari 2023


Willem heeft wel al de scenario’s 1 t/m 4 geprint, maar de website nog niet uitgebreid bestudeerd.
Hij begint het gesprek met te wijzen op de nog steeds heel late start van de participatietrajecten door de Gemeente. Als bewoners pas halverwege worden voorgelicht, zijn of lijken de plannen al definitief.

FvD zet zich in voor de bewoners van Almere en is heel blij met bewonersinitiatieven als het onze, die zorgen voor verbinding in de wijken. FvD is onder de indruk van het werk van de bewonersgroep, in het bijzonder het vierde scenario. De bouw van laag naar hoog sluit veel beter aan bij het (zichtbaar) lagere Lumièrepark en het Weerwater. Ons argument dat bouwen van laag naar hoog betekent dat hoogbouw dichter bij het station komt, met meer kansen – bewoners kunnen gemakkelijker kiezen voor de trein of metro - op een autoluwer centrum, wordt door Willem onderschreven.
FvD wil er voor zorgen dat de Gemeente het vierde scenario serieus bekijkt, laat doorrekenen en als echte keuze aan de Raad presenteert.

FvD wil nog wel gezegd hebben dat het de bouw van een Kunstmuseum geen goed idee vindt en dus ook niet op de Oostkavels.
In de laatste versie van scenario 4 is dat eventuele Kunstmuseum ook niet opgenomen!
Hassan Buyatui (Raadslid) en Miloud Draouy (Fractieassistent)
Hans Bulten en Paul Vloothuis (Bewonersgroep)
dd. 27 februari 2023, Stadhuis


DENK is graag bereid met de bewoners een gesprek over het project Oostkavels te voeren. De bewoners zijn  voor het bouwen van woningen in het centrum van Almere.

De bewoners voeren aan dat de drie door de gemeente getoonde scenario’s voor de ontwikkeling van de Oostkavels om een aantal redenen zeer ongewenst zijn. Daarom hebben de bewoners een eigen scenario 4 ontwikkeld, niet alleen ten bate van de aanpalende bewoners maar met Almere-brede voordelen. Het gaat daarbij vooral om technische argumenten zoals groener en veiliger bouwen, windval en zon/schaduw, parkeren en gezondheidszorg, maar ook om inpassing in de bestaande woonomgeving, de stedenbouwkundige parel de BouwRai in de Filmwijk en het verbeteren van het rondje Weerwater et cetera.

De getoonde toewijding van de bewonersgroep is een toevoeging aan de “stad van waarde.” Die inbreng van bewoners is heel nuttig en mooi, ook t.b.v. volgende generaties.

Vooral de inbreng van bewoners is voor DENK belangrijk, mede o.b.v. de hierna volgende 7e doelstelling van De Almere Principles voor 2030: “Mensen maken de stad! Vanuit de erkenning dat burgers de drijvende kracht zijn in het maken, behouden en verduurzamen van de stad, ondersteunen wij hun streven om hun unieke mogelijkheden te verwezenlijken, met bezieling en waardigheid”.

DENK vindt burgerparticipatie een groot goed, maar constateert dat Lelystad daarmee verder is dan Almere. Bij onderwerpen als bouwen en de leefomgeving zouden bewoners moeten kunnen meebeslissen. De gemeente lijkt eerder bang te zijn voor invloed van bewoners dan nieuwsgierig naar de positieve inbreng van actieve en gemotiveerde bewoners. De gemeente moet voorafgaand aan plannen draagvlak ontwikkelen bij bewoners. Deugdelijke bewonersparticipatie is niet alleen wenselijk maar noodzakelijk!

DENK kijkt niet weg en is daarbij een luisterend oor. De gedachten van de bewoners zijn daarbij heel belangrijk. Als de wethouder geen heel goede argumenten heeft voor de scenario’s 1 tot en met 3, dan kiest DENK bij voorkeur voor het bewoners scenario 4. DENK overweegt samen met FvD een motie in te dienen om het vierde scenario toe te voegen als keuze voor de raad.

DENK en de bewonersgroep spreken af elkaar op de hoogte te houden van verdere ontwikkelingen van de Oostkavels.Georgine Panhuijsen (Fractievoorzitter) en Gladys Wielingen (Raadslid)
Hans Bulten, Henk Martens en Dammis Vroegindeweij (Bewonersgroep)
dd. 9 maart 2023, James Stewartstraat 46-90


Beide politici van Bij1 zijn langs geweest op de James Stewartstraat om zelf te kunnen zien wat er verandert als er gebouwd gaat worden. Als politieke partij zet Bij1 zich in voor een goed contact met burgers die volgens de Almere Principles mee moeten denken over hun eigen stad. Ontwikkelingen in de stad horen te gaan van buiten naar binnen en niet van binnen naar buiten. Ze zijn dan ook blij met de informatie van de Bewonersgroep die ze ontvangen en kunnen vinden op de website www.oostkavelsfilmwijk.nl. Het helpt hen om sneller een goed beeld te krijgen.

Bij1 is onder de indruk van de ‘bredere visie’ van de Bewonersgroep op de manier van bouwen. De argumenten om te bouwen volgens scenario 4 zijn helder en belangrijk. Het bouwen van laag (vanaf het Weerwater) naar hoog (richting het spoor) sluit goed aan op wat de Gemeente wil om Almere (nog) groener & gezonder te maken. Meer zon, minder windval, meer autoluw, allemaal redenen om scenario 4 te steunen. Het laat zien dat deskundigen meegedacht hebben, wat beide politici zien als een goede aanpak. Ook de kunstroute met kiosk is een fantastisch idee en versterkt het ‘Rondje Weerwater’ als belevingsgebied. Dit alles bij elkaar, zo vinden zij, maakt dat we als Gemeenteraad ‘ja’  moeten zeggen tegen scenario 4.

Bij 1 vindt dat we door de brede visie duidelijk laten zien dat we denken aan  het belang van alle Almeerders. Dit moet wel nog terugkomen in het logo van de Bewonersgroep. En daar zijn we het volledig mee eens. We sluiten het gesprek af met de afspraak dat we contact houden om elkaar goed te kunnen blijven informeren.
René Eekhuis (Raadslid Respect Almere)
Henk Martens en Vera Scherer (Bewonersgroep)
dd. 22 maart 2023, James Stewartstraat 46-90


Het overleg duurde niet lang en verliep in een prettige sfeer. Henk Martens en Vera Scherer hebben René Eekhuis verteld wat doelstelling en missie zijn van de Bewonersgroep Oostkavels/Filmwijk.
Ze hebben aan de hand van het toen beschikbare foto- en tekenmateriaal laten zien wat scenario 4 van de Bewonersgroep voorstelt en waarom.
René Eekhuis was aangenaam verrast en na terugkoppeling met zijn achterban kwam hij tot de volgende uitspraak:

"Wij zijn zeer ingenomen met scenario 4. Het lijkt ons de mooiste en beste optie voor de bebouwing van de Oostkavels.
Wij hopen wel dat het financieel haalbaar zal zijn, maar zien zeker mogelijkheden.
Respect Almere pleit bovendien voor een groene en leefbare stad, met meer oog voor betere gezondheidszorg."

We hebben afgesproken dat we elkaar op de hoogte zullen houden.