Bewonersgroep "Oostkavels-Filmwijk"

Samen sterk

Groen & gezond bouwen van 2610 woningen op de Oostkavels


Korte samenvatting

  1. Het doel van de Gemeente is 49% minder CO2 uitstoot in 2030 door actief samen te werken met burgers op een aantal thema’s.
  2. Bouwscenario 4 zorgt in vergelijking met de bouwscenario’s van de Gemeente voor minder CO2 uitstoot en voor meer groen, ontspanning,
    natuurlijk licht en veiligheid voor iedereen.


De afdeling Groen & Gezond van de Gemeente Almere heeft als doel 49% minder CO2 uitstoot van 2020 tot 2030. Om dit doel te bereiken zijn er thema’s gekozen (zie hieronder) waarbinnen Gemeente en burgers samenwerken. Bouwscenario 4, met 2610 woningen en meer groen op de Oostkavels, sluit hierop aan. Het biedt voordelen voor iedereen. Voor de nieuwe bewoners op de Oostkavels en anderen die het rondje Weerwater opzoeken voor een wandeling, fietstocht of andere recreatieve doeleinden, voor patiënten en bezoekers van het Flevoziekenhuis en revalidatiecentra aan de Meeresteinkade om te herstellen en te ontspannen in het groen, maar ook voor de vele extra inwoners van Almere in de toekomst om te ontspannen en voor de omwonenden in de Filmwijk/BouwRAI. Dit sluit aan op het gemeentelijk beleid.Minder CO2

Het thema VERVOER van Groen & Gezond gaat over het zo duurzaam mogelijk verplaatsen door  “…inwoners zoveel mogelijk te verleiden de auto te laten staan. Dat doen we expres, zo houden we de stad veilig en schoon.”

Het bouwen van laag (vanaf het Weerwater) naar hoog (richting het spoor) heeft als groot voordeel dat een stijgend aantal nieuwe bewoners steeds dichter bij het spoor komt te wonen. Hierdoor wordt de behoefte aan autobezit of reizen per auto minder. Belangrijk voor het realiseren van minder CO2 uitstoot. Kortom: scenario 4 verleidt inwoners om de trein te nemen.

Meer Groene energie

Een ander thema van Groen & Gezond Almere is ENERGIE: “Energie besparen en duurzaam opwekken hoeft niet ingewikkeld te zijn en levert voordelen op voor de planeet en jouw portemonnee.”

Door te bouwen van laag naar hoog volgens scenario 4 is er nauwelijks sprake van schaduwval. De opbrengst van zonnepanelen op daken van woningen op de Oostkavels en in de Filmwijk is hierdoor optimaal. Het heeft een positief effect op de energielabels van de woningen en dus de waarde ervan. Te veel schaduwval houdt dit tegen.

Gezond leven

Komende jaren richten we Almere zoveel mogelijk in om iedereen die woont of werkt in de stad te motiveren meer te bewegen en gezonder te leven.’
(Groen & Gezond Almere, thema GEZOND)

Inwoners en bezoekers van Almere Stad hechten veel waarde aan het weidse groen/blauwe karakter van het Rondje Weerwater om te bewegen en te ontspannen. De uitdaging is deze beleving nog verder te versterken voor o.a. de bewoners in de 2610 nieuwe woningen op de Oostkavels erbij. Dit kan door het groene karakter van het Lumièrepark verder door te trekken in het Stadscentrum. De kop Weerwater/Stadswetering bij het ziekenhuis wordt zo op de route een hotspot voor fietsers en wandelaars. Een omgeving waar je in het groen kunt genieten, bewegen, herstellen en ontspannen.

Veiliger windklimaat

Wind is een grote bron van ergernis. Denk aan ons winkelcentrum in Almere Stad waar extra maatregelen nodig waren om het windklimaat te verbeteren voor het winkelend publiek.
Ook de kop Weerwater/ Stadswetering is een gebied met veel wind, met 9 van de 12 maanden uit de richting van het Weerwater. Deze wind uit westelijke richting moet zijn weg weten te vinden tussen het ziekenhuis en de bestaande appartementsgebouwen door. Door hoge nieuwbouw op de kop Weerwater/ Stadswetering zal de windkracht nog meer toenemen (windtrechter). Opklimmend bouwen zorgt voor de minste toename ervan voor wandelaars en fietsers. Het risico van windval, gevaarlijk voor met name fietsers,  wordt door opklimmend bouwen beperkt. Door de situering van het gebied is extreme hoogbouw op de kop onverantwoord.

Meer zon/woongenot

Met Bouwscenario 4 zijn er geen grote verschillen in hoogbouw tussen naastgelegen gebouwen. Hierdoor is sprake van minder schaduwval en meer zonlicht. Het betekent:

  • geen minuut minder zon door nieuwbouw op de straks nog meer populaire kop Weerwater/Stadswetering, als laagdrempelig rustpunt van het Rondje Weerwater;
  • optimaal zonlicht op binnenplaatsen en in woningen op de Oostkavels;
  • behoud van het huidige hoeveelheid zonlicht in woningen en tuinen van omwonenden.

Energievisie Almere 2050

Energievisie 2050 stelt dat Almere in 2050 in lijn met het klimaatakkoord energieneutraal en aardgasvrij moet zijn. Eén van de hoofdonderwerpen in deze visie is ‘Nieuwe stad’. Hierin staat dat gebiedsontwikkelingen in Almere energieleverend moeten worden om aan de gemeentelijke doelstellingen te kunnen voldoen. Scenario 4 met het bouwen ‘van laag naar hoog’ met extra groene energie en ruimte, sluit hierop aan.

Passend in omgeving 

Scenario 4 zorgt voor een goede ruimtelijk inpassing van de 2610 woningen in de omgeving. Het bouwen van laag naar hoog  toont respect voor het architectonisch ontwerp FilmwijkBouwRai met zichtlijnen door ‘….goede situering van laag- en hoogbouw en geen hoge  bebouwing die uitzicht op het Weerwater belemmert’.  (Stadsgesprekken, 2006). Ook komen de hoogste gebouwen dichter bij het spoor, passend bij de al aanwezige hoogbouw daar.